man Samuel van Zuiden‏‎, zoon van Meijer Marcus van Zuiden en Vrougjen Gompers van Messel‏.
Geboren ‎01 mrt 1811 Hoogeveen, overleden ‎03 apr 1892 Assen‎, 81 jaar
Volgens het Bevolkingsregister van Assen van 1831 woont Samuel Meijer(?)
van Zuiden in 1831 als dienstbode(?) bij Israel Anthonij van der Wijk op
de hoek van de Vaartstraat, nr 48.

Gehuwd ‎13 mei 1838 Assen (53 jaar gehuwd) met:

woman Hinderientje van Hasselt‏‎, dochter van Heiman Heimans van Hasselt en Saartje Hartogs van Stedum‏.
Roepnaam: Hinderientje Heimans, geboren ‎28 jan 1818 Wittewierum, gem.Ten Boer, overleden ‎19 apr 1911 Assen‎, 93 jaar

De tekst van de huwelijksakte luidt:
Zondag den dertiende Mei achttienhonderd acht en dertig des middags te
twaalf uren verscheen voor ons Hendrik Jan Oosting Burgemeester
Ambtenaar van den Burgelijken stand der Stad Assen, Samuel van Zuiden,
inlandsche kramer van beroep, hier woonachtig, oud zeven en twintig
jaren geboren te Hoogeveen den eersten maart achttienhonderd elf,voldaan
hebbende aan de Wet op de nationale militie blijkens certificaat door
Mijnheer den Gouverneur dezer provincie, onder nommer honderd twee en
twintig afgegeven, permissie hebbende tot het voltrekken van zijn
voorgenomen huwelijk, blijkens bewijs van Mijnheer den Luitenant
Kolonel, kommanderende het Bataillon Mobile Drentsche Schutterij den
acht en twintigsten maart jongstleden uitgereikt; zoon van Meijer Marcus
van Zuiden, zich ook wel genoemd en geschreven hebbende Meijer Macus
Godschalk overleden te Hoogeveen den veertienden Juny achttienhonderd
zeven en twintig en van Vrougjen Gompers, zonder beroep, woonachtig te
Hoogeveen, thans mede voor ons tegenwoordig, verklarende toestemming te
geven tot het huwelijk door haren zoon aan te gaan. Te dezen verscheen
tevens Henderientje Heimans van Hasselt, zonder beroep, woonachtig te
Rolde geboren te Ten Boer den acht en twintigsten January
achttienhonderd achttien, oud twintig jaren dochter van Heiman Heimans
van Hasselt en van Sara Hartog van Stedum beiden overleden aldaar de
eerste den vier en twintigsten January achttienhonderd dertig en de
tweede den derden december achttienhonderd negen en twintig;
kleindochter van Vaderszijde van Philip Heymans, overleden te Hasselt
den veertienden april achttienhonderd zeventien en van moederszijde van
Hartog Mozes van Stedum, zonder beroep, woonachtig te Appingedam;
toestemming gevende toy het huwelijk zijner kleindochter, volgens akte
daarvan door den Heer Mr.Synco Reynders, openbare notaris te Appingedam
den negentienden february jongstleden verleden en den twintigsten
daaraanvolgend geregistreerd en van Rebekka Assers overleden te Warffum
den zesden July achttienhonderd zes en twintig, zijnde van de geboorte
en sterfgevallen in deze akte aangehaald, behoorlijke akten aan ons
overgelegd en voorts door de komparante onder ede verklaard niet te
weten de namen, laatste woonplaats en plaats van overlijden van hare
grootmoeder van vaderszijde; welke verklaring op gelijke wijze door de
voor deze akte staande getuigen afgelegd, onder bijvoeging dat zij de
komparante wel kennen, wij op grond van het advies van den staatsraad
van den zeven en twintigsten missedor dertiende jaar hebben aangenomen.
Komparanten ons verzocht hebben om het door hen voorgenomen huwelijk te
voltrekken, afgekondigd alhier en te Rolde, overeenkomstig de Wet op
zondagen den eersten en achtsten en achtsten en vijftienden april
jongstleden, zonder dat daartegen verhindering is ingekomen; te Rolde
blijkens bewijs daarvan aldaar afgegeven, hebben wij aan hun verzoek
voldoende, na voorlezing der aangehaalde stukken, als mede van het zesde
hoofdstuk van de afdeeling des burgelijken WEtboeks ten opschrift
hebbende:"van het huwelijk"aan ieder der aanstaande echtgenooten
afgevraagd of zij zich onderling tot echtgenooten wilden aannemen,
waarop door elk hunner een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben
wij in name der Wet verklaard dat Samuel van Zuiden en Henderientje
Heimans van Hasselt door het huwelijk zijn verenigd. Waarvan deze akte
is opgemaakt in bijzijn van Israel Anthony van der Wijk oud zeven en
zestig jaren; Israel Mozes Lezer, vleeschhouwer, oud een en veertig
jaren; Freerk Marcus Engers, Stadsbode, oud zeven en dertig jaren en
Mozes Marcus Engers, dansmeester, oud acht en twintig jaren, alle hier
woonachtig, geene verwanten, die dezelve na voorlezing met de
echtgenooten en ons hebben geteekend, verklarende de moeder van den
echtgenoot niet te kunnen schrijven.

Kinderen:

1.
woman Frouchien van Zuiden‏
Geboren ‎21 feb 1839 Assen, overleden ‎13 apr 1918 Nijmegen‎, 79 jaar
Vertrekt 13-2-1917 naar Nijmegen, waar ze gaat wonen bij het gezin van
haar dochter Saartje.
2.
woman Saartje van Zuiden‏‎
Geboren ‎14 nov 1840 Assen, overleden ‎04 dec 1840 Assen‎, minder dan 1 jaar oud, jong overleden
3.
woman Saartje van Zuiden‏
Geboren ‎05 jan 1842 Assen, overleden ‎01 mei 1913 Assen‎, 71 jaar, begraven ‎ Assen
4.
man Meijer van Zuiden‏
Geboren ‎06 jun 1844, overleden ‎24 feb 1922 Assen‎, 77 jaar, begraven ‎ Assen. Beroep: koopman
5.
man Herman van Zuiden‏
Geboren ‎02 okt 1850 Assen, overleden ‎29 jul 1919 Amsterdam‎, 68 jaar. Beroep: koopman
6.
man Mozes van Zuiden‏‎
Geboren ‎18 nov 1852 Assen, overleden ‎24 mei 1866 Assen‎, 13 jaar
7.
man Bernard van Zuiden‏‎
Geboren ‎06 jul 1855 Assen, overleden ‎07 mrt 1935 Assen‎, 79 jaar. Beroep: manufacturier
8.
womanstar  Bertha van Zuiden‏‎
Geboren ‎15 aug 1858 Assen, overleden ‎05 nov 1942 Auschwitz‎, 84 jaar, doodsoorzaak: vermoord
9.
woman N.N. levenloos geboren meisje‏‎
Geboren ‎04 nov 1863 Assen
10.
man Philip van Zuiden‏
Geboren ‎07 apr 1865 Assen, overleden ‎14 aug 1945 Baarn‎, 80 jaar
Vertrekt 18 7 1888 naar Amsterdam