man Hartog Levi van Geuns‏‎, zoon van Levie Calmers en Roosje Sijmons‏.
Geboren ‎mrt 1756 Baflo, overleden ‎19 okt 1826 Leens‎, 70 jaar

Gehuwd ‎10 jun 1782 Leens (32 jaar gehuwd) met:

woman Cresi Abraham Herschel‏‎, dochter van Abraham Hartog Herschel en Sprincie Eliazar‏.
Geboren ‎± 1757 Amersfoort, overleden ‎25 nov 1814 Leens‎, ongeveer 57 jaar

Huwelijkscontract tussen Hartog Levie van Geuns en de E. Chrisje Abraham
Herschel, 10 6 1782
Toegang 734 deel 344, fol 88
Copia Henricus Cleveringa geconstitueerde Rigter van Leens cum annexis
enz. Betuige dat het huwelijkscontract met ondergenoemde vrienden en
dedigslieden raad en consent is beraamt gededigt en besloten tusschen
Hartog Levi van Geuns als bruidegom ter eenre en de E.Chrisje Abm.
Herschel als bruid ter andere zijde en sulx in manieren als volgt.
Eerstelijk sal door de bruidegom worden aangebracht alle zodanige
goederen en effecten als hij is hebbende en bezittende en bij vervolg
sullen aankomen geene uitgesondert, waartegen door de bruid sal worden
aangebracht haar door haren vader mede te geven aan contante penningen
een summa van f.1000 gl, zegge duisend guldens, mitsgaders een bed met
zijn toebehoren en een ordentelijke uitzet zoo van klederen als
lijfcieraden etc. van welke goederen bij desen een specifiq inventaris
door wedersijdsche vrienden vertekent is geproduceert en welke ten
versoeke aller comparanten tot desselves inkomstig naerigs mede
geprotocolleert sal wordenzijnde bij mij rigter gesien en gelesen. Ten
2den belooft de vader van de bruid bij handschrift dat gemelte bruid uit
sijn nalatenschap zal erven en genieten een dogters portie, dat is
volgens de Joodsche wetten een halve soons portiewijders sullen alle
praesenten of gewoonlijke geschenken soo aan de bruid door den bruidegom
voor 't trouwen gegeven zijn haar in volkomen eijgendom toebehoren en de
hare verblijven bij alle voorvallende gelegenheden hoe genaamt, voorts
is geconditioneert, dat de bruid langstlevende uit des bruidegoms
latenschap sal genieten een donatij of huwelijkse gave van een summa van
2000gl, zegge tweeduisend gulden, vrij en onbeswaart, boven en behalve
alle hare aangebrachte goederen soo aan contante penningen als andere in
de inventaris bovengenoemt vermelt als mede van aan te ervene goederen.
Dan er word expresselijk bedongen geene gemeenschap van goederen hoe
genaamd plaats te hebben, selfs niet van winst als verlies soo voor als
staande dit huwelijk derwijse dat alle winst en verlies sal zijn vallen
en verblijven ten schade en baate van den bruidegom. Dog soo de bruid
eerts quam te sterven binnen 't eerste jaar ('t welk Godt verhoede)
zonder kind of kinders te procreeeren, sal de bruidegom alle hare
aangebragte goederen soo bovengen: aan des bruids erfgenaeme of naaste
vrienden moeten uitkeren nogthans met afrekening van kosten soo van
trouwen als van haren opsigte aangewende doodskosten, dog de bruid in
het 2de jaar komende te versterven sonder kind of kinderen uit dit
huwelijk te verwekken, sal de bruidegom aan des bruids naaste vrienden
erfgenaemen uitkeren de helfte van de aangebragte goederen bovengn. met
gelijke afrekening of korting als in het eerste geval, edog komende na
expiratie van twee jaren van voltrekking van de trouw te versterven
zullen alle hare aangebragte zoo wel als dan besittende goederen aan den
bruidegom vrij en in eijgendom zijn en verblijven zonder eenig
tegenspraak. Waar mede dit huwelijx contract sluitende zijn hier nevens
bruidegom en bruid bij en over geweest an des bruidegoms zijde Roosje
Sijmons als volle moeder en Goltje Levij volle zuster, en aan des bruids
zijde zijn geweest Princie Eliazar als moeder en Eliazar Abrahams
Herschel als volle broer en de Heer Ezechiel Goltsmit als dedigsman. In
oorkonde der waarheid en tot vestenisse deses heb ik rigter opgemelt
desen op der comparanten versoek en belijenge met mijn gewoonzegul en
naams subscripte gecorroboreert in het jaar 1700 twee en tachtig op den
10 junii 1782."

Kinderen:

1.
woman Grietje Hartogs van Geuns‏
Geboren ‎21 mrt 1783 Leens, overleden ‎19 apr 1863 Ulrum‎, 80 jaar
2.
man Levie Hartog van Geuns‏
Geboren ‎30 jan 1785 Leens, overleden ‎21 jan 1881 Ulrum‎, 95 jaar, begraven ‎ Leens. Beroep: vleeshouwer
3.
man Calmer van Geuns‏‎
Geboren ‎05 aug 1787 Leens
4.
man Eliazer Hartog van Geuns‏
Geboren ‎02 mrt 1789 Leens, overleden ‎27 apr 1828 Uithuizen‎, 39 jaar
5.
man Herschel Hartog van Geuns‏
Geboren ‎26 jul 1791 Leens, overleden ‎26 okt 1873 Leens‎, 82 jaar, begraven ‎ Winsum. Beroep: vleeshouwer
bij de besnijdenis staat als voornaam Asser
6.
woman Esther Hartog van Geuns‏
Geboren ‎± 1795 Leens, overleden ‎16 sep 1850 Groningen‎, ongeveer 55 jaar, begraven ‎ Groningen
7.
woman Hendriktje Hartog van Geuns‏
Geboren ‎± 1795 Leens, overleden ‎30 aug 1840 Groningen‎, ongeveer 45 jaar
8.
man Jazajas van Geuns‏
Geboren ‎05 jan 1798 Leens, overleden ‎05 mei 1878 Scheemda‎, 80 jaar


2e huwelijk
man Hartog Levi van Geuns‏‎, zoon van Levie Calmers en Roosje Sijmons‏.

Gehuwd ‎09 apr 1818 Leens (8 jaar gehuwd) met:

woman Rebekka Joseph Goldsmidt‏‎, dochter van Joseph Meijer Goldsmidt en Kaatje Cohen‏.
Geboren ‎06 okt 1766 Groningen, overleden ‎02 okt 1826 Leens‎, 59 jaar